Menú

Guia de compra i venda

Compra

Passos a seguir

1.0 Escolliu el vostre pis, contacteu amb AlojaBarcelona per obtenir les condicions del lloguer i la confirmació de disponibilitat de l apartament.

2.0 Envieu la vostra documentació: D.N.I, N.I.E o passaport més visat expedit pel consolat d Espanya, domicili actual, import de la reserva i documentació laboral segons el tipus de treballador:

a. Haurà de fer una oferta formal en la nostra oficina.

b. Acompanyant a aquesta proposició, vostè haurà de deixar un depòsit de 2.000 € per a garantir la serietat de la seva oferta.

c. L’oferta indicarà les dates proposades per les arres i per a la signatura davant el notari.

d. Traslladarem la seva oferta al propietari del pis.

3.2 La resposta a la seva oferta en menys de 5 dies hàbils
a. El propietari accepta la seva oferta, passem al següent pas, o
b. El propietari rebutja la seva oferta, el seu depòsit li serà retornat íntegrament.

3.3 Formalitzar la venda: el "Contracte d’arres"
a. El contracte es redacta a l’oficina indicant la descripció del pis, la superfície, les condicions de venda, la data de signatura de l’Escriptura Pública i indicarà com es pagarà la resta del preu,
b. És habitual avançar el 10% del preu total a la signatura, encara que les parts poden acordar una quantitat diferent,
c. La llei preveu obligacions per a les parts i regula els efectes del seu eventual incompliment.

3.4 Si vostè és estranger, cal sol·licitar el NIE
a. És imprescindible per a comprar un habitatge en territori espanyol, obrir un compte bancari,
b. Si vostè està fora d’Espanya, ho pot fer acudint a qualsevol ambaixada o consolat espanyol,
c. Si vostè està a Espanya, i precisament a Barcelona, pot sol·licitar una cita prèvia al web: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustieb/citar?accion=ac_entrada,
d. Documents necessaris: formulari EX15 en 3 còpies, la còpia del seu passaport o DNI amb els originals, la còpia del Contracte d’Arres.

3.5 Escriptura Pública de Compravenda
a. Vostè pot triar a un notari, o li podem recomanar un, no hi a diferència de costos,
b. La compravenda es formalitza davant notar,
c. Vostè pagarà la resta del preu de la venda.

4.0 Els passos de la postvenda

a. Com a nou propietari, s’inscriu el seu títol en el Registre de la Propietat. D’aquest tràmit s’ocupa el mateix notari on va signar la compravenda,
b. Com a nou membre de la comunitat de propietaris, ha d’informar a l’administrador de la finca perquè li notifiqui les reunions i domiciliar els pagaments,
c. Ha de contactar amb les empreses de subministraments d’energia (aigua, gas i electricitat) per el canvi de titular i de domiciliació bancària, si és possible facilitant les lectures reals,
d. Ha d’avisar a l’ajuntament de Barcelona per el canvi de titularitat de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a l’any següent a la compra.

5.0 Important

5.1 Quin cost té la compra d’un pis?

Ha de calcular aproximadament un 12% del preu de l’habitatge. Aquesta quantitat inclou els impostos (10% del preu total), la minuta del notari i la inscripció de l’Escriptura en el Registre de la Propietat (un 2% del preu total).

5.2 Què passarà si una de les parts no compleix els seus compromisos?

a. Si el venedor incompleix la seva "Obligació de vendre" en les condicions acordades, haurà de retornar el doble del que el comprador li ha lliurat,
b. Si el comprador incompleix la seva "Obligació de comprar" en les condicions acordades, perdrà les quantitats lliurades a la reserva.

Lloguer

Condicions per Llogar un Pis de Llarga Estada, Com Reservar un Pis de Llarga Estada

a. Treballador per compte aliè a. Tres últimes nòmines,.

b. Contracte de treball,

c. Última declaració de la renda.

3.2 Trabajador por cuenta propia (autónomos)
a. Última declaración de la renta,
b. Tres últimos recibos de pago I.R.P.F,
c. Datos del gestor o administrador. .

Estudiants

a. Carta d´admissió universitària,
b. Justificant de pagament dels estudis,
c. Constància de solvència i/o aval de tercera persona.

Empreses

a. Títol de constitució de la societat,

b. Títol acreditatiu de les facultats del representant legal de la societat,

c. Impost de Societats presentat a l últim exercici (model 200).

Altres casos BARCELONA

a. Referències bancàries o aval bancari,

b. Justificant d ingressos a l estranger,

c. Recomanacions personals signades i segellades per lòrgan emissor.

Condicions de la reserva

a. La reserva tindrà una vigència de 7 dies naturals,

b. Quan es realitza la reserva AlojaBarcelona es compromet a no mostrar l habitatge a cap altre client ni acceptar altres reserves durant el període estipulat,

c. La reserva estarà condicionada a la valoració del departament de risc i l aprovació per part dels propietaris,

d. Els ingressos han de ser 2,5 vegades superiors al valor del lloguer,

e. El pagament de l import de la reserva,

f. En caso de ser denegada se reintegrará el importe total de la reserva.

Cerques un pis?

Contacta’ns i respondrem totes les teves consultes de manera personalitzada.

veure pisos contactins